תקנון מועדון לקוחות פרנג'ליקו

תקנון מועדון הלקוחות 'פרנג'ליקו'
מעודכן ספטמבר 2019
1 .רשת פרנג'ליקו )להלן: " פרנג'ליקו "( הקימה ומנהלת מועדון לקוחות לטובת לקוחותיה,
מועדון " פרנג'ליקו " )להלן: "המועדון"(.
2 .המועדון מנוהל על פי התנאים ו/או הכללים אשר יפורטו להלן בתקנון זה, אשר יופיע בנוסחו,
כפי שיעודכן על ידי פרנג'ליקו מעת לעת, בדף המרשתת: com.frangelicobar
א. הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות:
1 .כל אדם רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. חברותם של אלה שטרם מלאו להם 18
שנים טעונה אישור הורה ו/או אפוטרופוס מראש ובכתב.
2 .בקשת הצטרפות תיעשה בסניפי פרנג'ליקו והיא כרוכה במילוי פרטי התקשרות. החברות
במועדון אינה כרוכה בתשלום כספי )להלן: "דמי חבר"(.
פרנג'ליקו שומרת לעצמה את האפשרות לקבוע כי החברות במועדון תהא כרוכה בתשלום דמי
חבר בכל עת, ולשנות את שיעור גובה דמי החבר מעת לעת. להסיר ספק, במידה וחבר הצטרף
למועדון ולאחר מכן פחתו דמי החבר, לא יהיה החבר זכאי לכל החזר מאת פרנג'ליקו בשל כך
ולהיפך.
תשלום בגין דמי החבר ייעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד. לא יינתן החזר כספי בגין
תשלום זה גם אם החבר ביקש להפסיק את חברותו במהלך תקופת החברות.
3 .האחריות על מילוי הפרטים בטופס בקשת ההצטרפות כמו גם עדכונם, במידת הצורך,
מוטלת על המבקש להצטרף ו/או החבר, ולא תישמע כל טענה כלפי פרנג'ליקו לעניין אי
קבלת ההטבות בשל טעות בפרטים המזהים של המבקש ו/או החבר.
4 .מילוי פרטיו של הלקוח בבקשת ההצטרפות תהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
5 .לקוח שחברותו אושרה יהיה חבר במועדון )להלן: "חבר מועדון"(. מובהר כי החברות
במועדון מיועדת לשימושו האישי של חבר המועדון בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו
או למכרו לאחר.
6 .פרנג'ליקו רשאית שלא לאשר קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש חברותו
במועדון, מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.
7 .פרנג'ליקו רשאית, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך
לנמק את החלטתה, לבטל את חברותו של חבר במועדון, בין היתר, בנסיבות בהן חבר
המועדון נתפס בגניבה, הונאה, מרמה, ביצע רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו,
עשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה
הבלעדי עשה חבר המועדון מעשה שהינו בניגוד להוראות תקנון זה, ו/או שיש במעשה זה
כדי לפגוע בעסקי פרנג'ליקו ו/או בשמה הטוב. למען הסר ספק, בוטלה החברות, מכל
סיבה שהיא, לא יוחזרו דמי החבר ששולמו.
8 .כל חבר מועדון זכאי לבטל את חברותו, בכל עת, בכפוף למתן הודעה מפורשת ובכתב
לפרנג'ליקו. נתקבלה הודעת חבר המועדון תבוטל החברות תוך זמן סביר, וחבר המועדון
לא יהיה זכאי להשתמש עוד בחברותו, וכן לא יהא זכאי לממש את ההטבות להן היה
עמוד 2 מתוך 7
זכאי בתקופת החברות. למען הסר ספק, בוטלה החברות על ידי חבר המועדון, לא יושבו
דמי החבר ששולמו. )במידה ושולמו(
9 .פרנג'ליקו שומרת על זכותה לערוך שינויים במועדון, בהטבות המועדון, בדמי החבר ובין
היתר, להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מועדון הלקוחות, מגוון ההטבות
וכיוצ"ב על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.
ב. תוקף החברות במועדון:
1 .תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לתקופת זמן בלתי מוגבלת, החל מיום הצטרפותו
של החבר.
2 .רשת פרנג'ליקו רשאית להגביל את תקוף החברות בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,
היה והוגבל תוקף החברות במועדון, חידוש החברות ייתכן ויותנה בתשלום דמי החבר,
כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של פרנג'ליקו.
3 .הטבות המועדון ניתנות למימוש אך ורק במהלך החברות במועדון. עם סיום החברות
במועדון, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה לממש הטבות המועדון, לרבות הטבות שנצברו
אם נצברו קודם למועד סיום החברות. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד
חבר המועדון כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה וכיוצא בזה.
4 .פרנג'ליקו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך לכל חבר מועדון שתבחר את
תוקף החברות במועדון לכל תקופה נוספת ובכל אורך זמן כפי שהנהלת החברה תחליט
עליו, זאת מבלי שתידרש לתת הסבר ו/או נימוק לשיקוליה, והתנהלותה לא תהווה ראיה
לנוהג, לא כלפי החבר ולא כלפי צדדים שלישיים. יובהר בזאת כי הוראות תקנון זה
גוברות על כל נוהג שהוא.
ג. השימוש בכרטיס המועדון:
1 .מימוש הטבות המועדון יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי
פרנג'ליקו ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח
לחברי המועדון מעת לעת.
2 .רק חבר המועדון בעצמו יהא רשאי ליהנות מן ההטבות המוקנות לו, וזאת בהצגת חברות
במועדון באמצעות אפלקציית מועדון פרנג'ליקו, תעודה מזהה או מספר טלפון של חבר
המועדון בתחילת הארוחה וטרם ביצוע ההזמנה. סניפי פרנג'ליקו יהיו זכאים לדרוש
מחבר המועדון לאמת את זהותו בהצגת תעודה זהות, רישיון ו/או דרכון תקף. להסיר
ספק, לא ניתן יהיה לצרף הטבות ו/או הנחות משני חברי מועדון. בכל ארוחה יתאפשר
שימוש בכרטיס מועדון אחד בלבד. אין כפל הטבות ו/או כפל מועדונים.
3 .חבר המועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. שימוש ו/או ניצול לרעה
יוביל לביטול החברות ושלילת ההטבות לאלתר ובהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של
פרנג'ליקו.
4 .חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בפרטיו האישיים
על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו. מובהר, כי חבר מועדון שאין הלימה בין פרטיו
עמוד 3 מתוך 7
שנמסרו לפרנג'ליקו בטופס ההצטרפות ובין פרטיו שבתעודה המזהה, תהיה זכאית
פרנג'ליקו לבטלו ו/או לחסום כל הטבה שהוקנתה בגינו ו/או במסגרתו על אתר.
ד. הטבות לחברי המועדון:
1 .החברות במועדון תקנה לחבר המועדון מגוון הטבות ו/או הנחות בפרנג'ליקו, הכל כפי
המפורט להלן וכפי שיתעדכן על ידי פרנג'ליקו מעת לעת. להסיר ספק, לא יינתן כפל
מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, לרבות שימוש בקופונים ו/או תשלום באמצעות
כרטיסים נטענים ו/טו שוברים ו/או כרטיסי מועדון צרכנות.
2 .הטבות ללקוח יוגבלו אחת לשולחן סועדים. כלומר, לא ניתן יהיה ליהנות ממספר הטבות
המורכבות ממספר כרטיסי חבר מועדון. כרטיס חבר מועדון אחד לשולחן. לא ניתן לפצל
שולחנות. כמו כן, בכל ארוחה ניתן לממש הטבה אחת בלבד על פי בחירת החבר.
3 .ההנחות הניתנות לחברי המועדון ממנות התפריט מוגבלות עד לסכום כולל של 80 .₪
מובהר, כי הוראה זו בתוקף ותחול אף על אירוח המתפרס על מספר שולחנות, כאשר לא
ניתן לפצל חשבונות ו/או שולחנות על מנת לקבל הנחה כפולה, ובכל מקרה גם אם יפוצל
החשבון אזי ייהנה חבר המועדון מהנחה מקסימלית וסופית של 80.₪
4 .להסיר ספק, חבר מועדון לא יוכל לממש יותר מהטבה אחת ליום עסקים אחד.
5 .מובהר בזה כי תוקף ההטבות ניתן בהתאם לתפריט המצוי בסניף בעת הרלוונטית.
פרנג'ליקו תהא רשאית להחליף בכל עת את תפריטיה, ובהתאם לעדכן את ההטבות
הניתנות לחברי המועדון, וחברי המועדון לא יבואו בכל טענה ו/או דרישה ל פרנג'ליקו
בגין כך.
6 .ייתכנו שינויים בסניפים המכבדים את הטבות המועדון. השינויים יעודכנו בתקנון מעת
לעת.
הטבות ומבצעים לחברי המועדון
1 .תכנית ההטבות החדשה, מחליפה את תכנית ההנחות המדורגות, שהקנתה הנחות של %5-
%20 בהתאם לכמות העסקאות שבוצעו באותו חודש.
2 .בתכנית החדשה צובר חבר המועדון בכל רכישה %10 מסכום הקנייה לכדי נקודות )כל 1 ₪
צבירה = 1 לנקודה(. הצבירה מוגבלת עד לכמות של 80 נקודות לכל היותר. לאחר מימושן
המלא או החלקי, ניתן להמשיך לצבור, ולא יותר מ 80 נקודות.
3 .נקודות המועדון יצברו ברכישות דרך: האתר, האפליקציה ובסניפים )למעט הסניפים
המוחרגים בסעיף ד.6 .) צבירת הנקודות מותנית בהזדהות הלקוח בעת הרכישה כחבר
מועדון, באמצעות מספר הטלפון הנייד שלו.
4 .במידה וברכישה מומשו הטבות נוספות, אחוזי הצבירה ייעשו על המחיר נטו )כלומר, לא
כולל עלות ההטבות שהתקבלו בקנייה(.
5 .לקוח שבחר לממש נקודות בחנות ההטבות – יוכל לממש עד 80 נקודות לכל היותר בחנות
ההטבות, פר יום.
עמוד 4 מתוך 7
6 .מימוש הנקודות יתבצע בחנות ההטבות שבאפליקציית " פרנג'ליקו " בלבד, בה יוצע מגוון
הטבות המשתנה מעת לעת, בהתאם להחלטת הרשת.
7 .עם סיום רכישת ההטבה בחנות ההטבות באמצעות הנקודות, מימוש ההטבה יוכל להתבצע
בכמה אופנים: ברכישה דרך האתר, ברכישה דרך האפליקציה או ברכישה בסניפים )למעט
הסניפים המוחרגים בסעיף ד.6.)
8 .חברי המועדון יוכלו ליהנות מההטבות וממבצעי המועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה
במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין.
בעסקאות מן הסוג המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.
9 .החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים, אלא אם החליטה ופרסמה הנהלת המועדון
אחרת .
10 .הטבות נוספות לחברי המועדון :
הטבת יום נישואין – 50 ₪ הנחה בקניה ב-100 ₪ או יותר.
תנאי ההטבה:
למימוש חד פעמי עד שבועיים מיום הנישואים אשר הוגדר ע"י הלקוח בעת הצטרפותו
למועדון, בישיבה במקום או באיסוף עצמי. בכל מקרה של משלוח, דמי המשלוח אינם כלולים
בעסקה וישולמו בנפרד, לפי דמי המשלוח האזוריים של כל סניף. ההטבה אינה כוללת
עסקיות, מגשים, קומבינציות וארוחות ילדים.
הטבת יום הולדת – 50 ₪ הנחה בקניה ב- 100 ₪ או יותר.
תנאי ההטבה:
למימוש חד פעמי בחודש יום ההולדת הגרגוריאני אשר הוגדר ע"י הלקוח בעת הצטרפותו
למועדון מתחילתו ועד סופו.
בישיבה במקום או באיסוף עצמי. בכל מקרה של משלוח, דמי המשלוח אינם כלולים בעסקה
וישולמו בנפרד, לפי דמי המשלוח האזוריים של כל סניף. ההטבה אינה כוללת עסקיות,
מגשים, קומבינציות וארוחות ילדים.
למען הסר ספק, לא ניתן לממש בעסקה בודדת את הטבת יום הנישואין ויום ההולדת, אלא
בעסקאות נפרדות.
7 .הטבות נוספות :
חבר המועדון יהיה זכאי להיכנס בחינם או בהנחה, על פי החלטתה הבלעדית של פרנג'ליקו
להשקות/אירועים/פעילויות ועוד, אם וככל שייערכו על ידי פרנג'ליקו, וזאת אך ורק במהלך
תקופת החברות במועדון.
חברי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
פרנג'ליקו כפי שיפורסם מעת לעת, לרבות בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בשיתוף
פעולה עם פרנג'ליקו.
אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על פרנג'ליקו ו/או מי מטעמה
בכל הקשור למוצרים ושירותים שיינתנו על ידי בתי עסק אחרים, טיבם, התאמתם לחברי
המועדון וצרכיהם או לתיאורם.
עמוד 5 מתוך 7
פרנג'ליקו שומרת על זכותה לערוך שינויים בהטבות הניתנות לחברי המועדון, בין היתר,
להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות לרבות אלו הנוספות לעיל
שהוצגו בפרסומים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.
ה. קבלת חומר שיווקי ודברי פרסום:
1 .בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981( להלן: "החוק"(, במילוי פרטי הלקוח על
גבי טופס בקשת ההצטרפות לחברות במועדון, נותן הוא את הסכמתו להיכלל ברשימת
הלקוחות של פרנג'ליקו, וכן מוסר את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי פרנג'ליקו באמצעי
המדיה השונים.
2 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת הפרטים האישיים על גבי טופס בקשת ההצטרפות
מוסר הלקוח את הסכמתו לכך שכל המידע שיצטבר עליו, בקשר עם רכישותיו ו/או כל
נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע, יהיה של פרנג'ליקו והיא תשמור עליו בכפוף לכל
דין. המידע ישמש את המועדון לשם שיווק, קידום פעילות המועדון, לרבות שיתופי פעולה
עם גופים אחרים, והכל מבלי שהדבר יהווה פגיעה בפרטיות. חבר המועדון מוותר בזה על
כל טענה שהיא על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור על ידי פרנג'ליקו.
3 .מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של פרנג'ליקו, ומסירת פרטי דואר
אלקטרוני וטלפון סלולארי וכן מסירת פרטים למשלוח בדואר, יהוו הסכמה של הלקוח
להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון, ובכלל זה לקבל פרסומות, הודעות וחומר שיווקי
שפרנג'ליקו מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת
)בזק ושידורים(, התשס"ח-2008 ,וזאת באשר לחומר שיווקי, מבצעים, הנחות והטבות
בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר
אלקטרוני ו/או SMS שיישלחו ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני או למכשירו
הסלולארי של חבר המועדון ו/או בכל מדיה אחרת שפרנג'ליקו תמצא לנכון, בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
4 .חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה ו/או מעוניין שלא לקבל עדכונים
ו/או הודעות מפרנג'ליקו כאמור לעיל, יפעל בהתאם לאחת מהדרכים הבאות:
א. יפעל בהתאם למנגנון "הסר מרשימת תפוצה" המופיע בהודעות דואר אלקטרוני ו/או ב-
.SMS
ב. ככל שלא קיים מנגנון כאמור לעיל, יפנה אל פרנג'ליקו בכתב בבקשה להסיר עצמו
מהרשימה ויוודא קבלת פנייתו במשרדיה.
5 .באחריות חבר המועדון לעדכן את פרנג'ליקו על כל שינוי בפרטיו האישיים שנמסרו
לפרנג'ליקו בעת ההצטרפות ו/או לתקן כל מידע שגוי ו/או מוטעה שנמסר על ידו, והכל על
מנת להימנע מגרימת נזקים לפרנג'ליקו, לרבות אישום ו/או דרישת פיצויים בשל פגיעה
בפרטיות כתוצאה ממחדלו של חבר המועדון.
ו. תקשורת שיווקית ודרכי הפרסום:
עמוד 6 מתוך 7
1 .הודעות מועדון פרנג'ליקו בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק,
בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת פרנג'ליקו לבצע, בתקנון ו/או
בשיעורי ההנחה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון
ליטול חלק בפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיוצ"ב, ייעשו על ידי פרנג'ליקו
באופן ובדרך כפי פרנג'ליקו תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2 .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין ב פרנג'ליקו ו/או באחד
מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק ו/או באמצעות תקשורת
ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS בהתאם לפרטים
שנמסרו לפרנג'ליקו על ידי חבר המועדון, והכל כפי שתמצא פרנג'ליקו לנכון לפי שיקול
דעתה הבלעדי ייחשב כמספק, וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע
נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
3 .למען הסר ספק מובהר כי פרנג'ליקו תהא פטורה מחובת ההודעה על הטבות ו/או
מבצעים ו/או עדכונים שוטפים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או
כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי פרנג'ליקו
באשר לאי קבלת פרסום ו/או העדכון כאמור.
ז. במקרה של מחלוקת:
1 .הרישום שבידי פרנג'ליקו יהווה ראיה ביחס לעסקאות אשר בוצעו על ידי חבר המועדון
בסניפי פרנג'ליקו ולהטבות שנוצלו על ידו ולהטבות להן הוא זכאי, אם בכלל.
2 .חבר מועדון הרואה עצמו נפגע בכל עניין הנובע ו/או הקשור בתקנון זה, רשאי לפנות
בכתב אל מנהל פרנג'ליקו ו/או כל אדם אחר מוסמך שמונה על ידו לשם כך.
3 .מנהל פרנג'ליקו ו/או המוסמך מטעמו יכריע בהשגה בתוך 21 ימי עבודה, מרגע שקיבל
לידיו את ההשגה, הכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
ח. כללי:
1 .תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות פרנג'ליקו. הצטרפות לקוח
כחבר המועדון משמעה כי חבר המועדון קרא, הסכים ומסכים להוראות תקנון זה ו/או
כל הוראה אשר תעודכן ו/או תשונה על ידי פרנג'ליקו בעתיד.
2 .ניצול ההטבות והשתתפות חבר בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי
תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו.
3 .מתן ההטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב
של פרנג'ליקו ולמלאי העסקי הקיים בסניף.
4 .ככל שיהיו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל
פרנג'ליקו לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד
פרנג'ליקו בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
5 .בהצטרפות החבר למועדון, מאשר הוא כי ידוע לו שייתכן וההטבות יחולו רק בסניפים
מסוימים כפי שתקבע פרנג'ליקו, ולא בכל הסניפים.
עמוד 7 מתוך 7
6 .ההנחות הניתנות באחוזים משווי החשבון יהיו בסכומים עגולים בלבד, כאשר לצורך
העניין פרנג'ליקו רשאית לעגל את סכום ההנחה הניתן בהתאם לאחוז, הן כלפי מעלה והן
כלפי מטה. חבר המועדון מאשר בהצטרפותו למועדון כי הדבר ידוע לו, וכי לעיתים הוא
עשוי לקבל הנחה אל מעבר לאחוז ולעיתים מעט פחות, וחבר המועדון מוותר בזה על כל
טענה ו/או תביעה כנגד המועדון בעניין זה.
7 .פרנג'ליקו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי
ונהלי התקנון לרבות לצרף ו/או לגרוע סניפים ו/או להתאים לסניף מסוים הוראות
מסוימות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל
ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון
הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי פרנג'ליקו או באתר האינטרנט הרשמי של
פרנג'ליקו. רישומי פרנג'ליקו הם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
8 .המפורט בתקנון זה ו/או כל תקנון מעודכן יותר שיפורסם בעתיד, מהווה מידע
אינפורמטיבי בלבד ואין בו כדי לחייב את פרנג'ליקו בכל דרך שהיא, ופרנג'ליקו שומרת
לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתקנון מכל טעם וסיבה שהיא.
9 .כל התנהגות של פרנג'ליקו לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת
הדין בלבד ולא תשמש ו/או תיחשב כוויתור של פרנג'ליקו על האמור בתקנון זה ו/או
תחייבה לנהוג כך בעתיד, וזאת מעבר לכך שהתקנון גובר על כל נוהג גם אם יהיה כזה.
10 .מובהר בזה, כי ככל שאחד מסניפי פרנג'ליקו יבחר מיוזמתו לצרף חברים ללא עלות,
וכתוצאה מכך חברותם תוגבל ו/או לא יינתנו להם מלוא ההטבות, כי אז חברי המועדון
הללו לא יבואו בכל טענה ו/או דרישה כלפי פרנג'ליקו.
11 .פרנג'ליקו רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים,
ליהנות ממבצעים ו/או הטבות, לפי תנאי תקנון זה.
12 .פרנג'ליקו הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
13 .כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון
נקבה.
14 .פרנג'ליקו שומרת לעצמה את הזכות לייצר חברויות מועדון מסוגים שונים, בתמורה ו/או
שלא בתמורה, לכל חברי המועדון ו/או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
15 .בהתאם פרנג'ליקו רשאית לקבוע תקנון ו/או תקנונים ו/או הוראות ו/או הנחיות ו/או
כללים אשר יחולו בהתאם לצרכי פרנג'ליקו על חברי מועדון מסוג שונה, כאשר מובהר
בזה שחברי המועדון השונה לא יהיו זכאים להטבות שמפורטות לעיל לחברי מועדון זה
ולא יבואו בדרישה כלפי פרנג'ליקו בעניין זה.
16 .פרטים ליצירת קשר: מגדלי בסר 4 ,מצדה 7 בני ברק 5126112 ;טלפון: 6968038-03 ;דוא"ל:
cs1@cafecafe.co.il

 

עבור לגרסה המיוחדת המותאמת לתוכנת הקראה