תקנון מועדון לקוחות פרנג'ליקו

תקנון מועדון לקוחות “פרנג’ליקו”

1. ברוכים הבאים הבאים למועדון הלקוחות של "פרנג'ליקו."
1.1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של “פרנג’ליקו“
1.2 "פרנג’ליקו” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי החברות במועדון מעת לעת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
1.3 החברות במועדון הלקוחות תקפה במסעדות "פרנג'ליקו" הבאות: מוריה- חיפה, זיכרון יעקב, המושבה הגרמנית – חיפה, סינמול – חיפה, יקנעם, ירושלים, כרמיאל, נצרת עילית, נתניה, ראש
פינה.

והיא תחול בגין כל רכישה שתתבצע על ידי חבר מועדון רשום (למעט ארוחות “עסקיות” או ארוחות שאינן מזכות בהטבת מועדון.)

2. הצטרפות למועדון לקוחות

2.1 ההצטרפות למועדון ללא תשלום.
2.2 אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא במסגרת המועדון.
2.3 החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי הפרטים המפורטים להלן: שם פרטי, שם משפחה, מין, תאריך לידה, טלפון נייד, טלפון נוסף, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, חתימה והסכמה לקבל דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים על ידי “פרנג’ליקו”"
2.4 יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי “פרנג’ליקו” או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות בזיהוי פרטי הלקוח.
2.5 "פרנג’ליקו” שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת הפעילות ביוזמת “פרנג’ליקו” תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.
2.6 חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לסניף “פרנג’ליקו” או להנהלת החברה בכתובת office@frang.co.il – המייל

3. הטבות קבועות לחברי מועדון הלקוחות

3.1 חברי המועדון יזכו ליהנות ממבצעים והנחות מיוחדות על פריטים נבחרים, כפי שיהיו מעת לעת.

4. תכנית תגמולים

4.1 "פרנג’ליקו” תהא רשאית לשנות את גובה אחוז הצבירה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא הודעה מוקדמת מראש. 4.2 לא ניתן לממש את הנקודות באותה העסקה ובאותו יום שבו נעשתה, אלא אך ורק בעסקה נפרדת לאחר יום עבודה אחד לפחות מיום הקניה.
4.3 מימוש הנקודות יתאפשר לחברי מועדון לקוחות בתוקף בלבד. חבר מועדון, אשר חברותו הופסקה או לא חודשה, ע”פ תקנון מועדון הלקוחות ומדיניות “פרנג’ליקו” יוכל לממש את הנקודות העומדות לרשותו רק בעת חידוש החברות. במקרה של חברות שאינה בתוקף, הנקודות יעמדו לרשות הלקוח, לתקופה של שנה, עד למחיקתן.
4.4 יובהר כי לא כל רכישה הינה רכישה המזכה את החבר באחוזי צבירה. ארוחות עסקיות, מוצרים במבצע ו/או בהנחה יחשבו כמוצרים שרכישתם לא תחשב כרכישה מזכה וכן פריטים נוספים אשר יקבעו על ידי “פרנג’ליקו” , תחת שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של רכישה שאינה מזכה לא ניתן יהא להשתמש ב% צבירה.
4.5 צבירת נקודות תתאפשר בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן בלבד.
4.6 רכישות, אשר יתבצעו באמצעות זיכויים אשר הנפיקה “פרנג’ליקו,” לא יזכו את החבר באחוזי צבירה.
4.7 ייתכן ובמסגרת מבצעים יזומים, תתאפשר צבירה או מימוש של אחוזי צבירה, ע”פ מפתח שונה, בהתאם להחלטת הרשת.
4.8 תקרת הצבירה ברכישה הינה 100 נק’ ומקסימום מימוש בביקור בודד הוא 80 נק.’
4.9 החברות במועדון לא תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים.
4.10 במעמד רכישה, אשר תמורתה תשולם באחוזי צבירה, לא תתבצע צבירה חדשה. 4.11 אחוזי צבירה חדשים יעשו על המחיר נטו, לאחר קיזוז מימוש ההטבות השונות (כולל שימוש בזיכוי המצטבר כתוצאה מצבירת אחוזי זיכוי)
4.12 הרישום הנמצא בידי “פרנג’ליקו” הוא זה אשר יקבע את סכום אחוזי צבירה שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום הנקודות שצבר או מכל עניין הרישום הנמצא בידי “פרנג’ליקו” רשאי לפנות למחלקת שירות הלקוחות. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה תהא סופית ומוחלטת. כתובת מחלקת שירות הלקוחות: office@frang.co.il
4.13 עם ההצטרפות מקבל החבר על עצמו את תקנון “פרנג’ליקו” המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק התקנון נמצא באתר “פרנג’ליקו”
4.14 במעמד רכישת מוצרים לא יינתן לבצע שימוש בהטבות המועדון והן בכרטיס הנחה פעיל אחר, ככל שיש ברשות החבר. ויובהר כי חברי המועדון אשר ברשותם כרטיס הנחה פעיל בנוסף לחברותם במועדון יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן האפשרויות ברצונו לעשות שימוש באותה רכישה.
4.15 מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שכתוב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.