תקנון מועדון לקוחות פרנג'ליקו

1 .כללי
1.1 מועדון לקוחות 'פרנג'ליקו' הוקם ומנוהל ע"י רשת 'סושי נודלס פוינט בע"מ' (להלן 'פרנג'ליקו' / "הרשת").

1.2 תקנון זה נועד להסדיר את תכנית ההטבות והכללים של מועדון הלקוחות של פרנג'ליקו (להלן "המועדון").

1.3 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2 .הצטרפות וחברות במועדון
2.1 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לסרב, או לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מטעמים סבירים ולפי ראות עיניה בלבד.

2.2 ההצטרפות למועדון יכולה להיעשות בשני אפיקים:
א. דרך אתר הרשת https://frangelicobar.com – בעמוד "מועדון לקוחות" באמצעות מילוי טופס.
ב. דרך אפליקציית 'פרנג'ליקו', אותה ניתן להוריד בחנויות האפליקציות שבמכשירים הניידים.

2.3 החברות למועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי (שדה חובה), שם משפחה (שדה חובה), טלפון נייד (שדה חובה), דוא"ל, סניף מועדף, מין, תאריך יום נישואין ותאריך יום הולדת.
הסכמה לקבלת דיוור, אסמסים וחומר פרסומי תעשה ע"י הלקוח.

2.4 אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה
ולקבל את אישורם בכתב לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.

2.5 יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההרשמה הינה על החבר ולא תשמע כל טענה על פרנג'ליקו ו/או מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון,
מחמת טעות בפרטי הלקוח.

2.6 כל חבר במועדון הלקוחות יהיה האחראי הבלעדי לעדכון פרטיו, בכל מקרה של: שינוי מספר נייד, כתובת דואר אלקטרוני או כל פרט רלוונטי אחר. עדכון הפרטים יבוצע
באמצעות האפליקציה, בעמוד הפרופיל האישי של חבר המועדון. לא תשמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות
במסירת פרטי הזיהוי ע"י הלקוח

2.7 בהצטרפותו למועדון מסכים כל חבר להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה. המידע אותו ימסור החבר כמפורט לעיל, יישאר בידיה של פרנג'ליקו ו/או מטעמה אשר
לא יעשו בו שימוש למעט לצורך שמירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות, ופעולות שיווק וקידום מכירות שיבוצעו ע"י פרנג'ליקו.

2.8 פרנג'ליקו תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר ע"י החברים במועדון. עם זאת, פרנג'ליקו איננה יכולה לאבטח את המידע בצורה מושלמת מפני
חדירות בלתי מורשות. לפיכך פרנג'ליקו לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע על ידי חברי המועדון.

2.9 פרנג'ליקו שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את שיטת דיוור, המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר: הודעות טקסט, התקשרות טלפונית,
דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל דרך אפשרית שאיננה מצוינת בסעיף זה.

2.10 חבר מועדון רשאי הוא, בכל עת, להודיע להנהלת המועדון על סירובו לקבל הדיוור, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה. הודעת הסירוב כאמור
תינתן בכתב.

2.11 בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט
לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה.

2.12 זיהוי חבר המועדון יעשה באמצעות מספר הנייד האישי של חבר במועדון אותו מסר בעת הרישום המועדון ו/או בדרך אחרת שתקבע מעת לעת, והכל בהתאם לשיקול
דעתה של פרנג'ליקו ו/או מי מטעמה.

2.13 בכרטיס המועדון ניתן יהיה לעשות שימוש בכל סניפי הרשת, למעט: מת"מ חיפה, ואילת.

3 .סיום וביטול חברות במועדון
3.1 פרנג'ליקו שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 12 ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות
ובזכויות אשר נצברו ע"י חברי המועדון, עד למועד הפסקת פעילות המועדון.

במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור:
3.1.1 תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל הטבות שנצברו במסגרת החברות במועדון, כל עוד הן בתוקף על פי הרשום עליהן, או תוך שנה מיום הפסקת פעילות המועדון, המוקדם מן השניים.

3.1.2 לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

3.2 חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יודיע על כך לפרנג'ליקו על פי פרטי הקשר המופיעים בסעיף 8 ,ורישומו כחבר יבוטל וימחק בתום 1 ימי עסקים מלאים מיום בו
נמסרה הודעתו. במקרה זה, הודעתו תחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו וההטבות שנצברו לזכותו במסגרת החברות במועדון ולא תהיה כל טענה להנהלת פרנג'ליקו.

3.3 פרנג'ליקו תהיה רשאית לבטל חברות במועדון, אשר ייעשה בו שימוש שאינו כדין, או בניגוד להוראות התקנון.

4 .החברות במועדון
4.1 החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד, אשר אינם לקוחות עסקיים.

4.2. החברות במועדון הינה אישית והזכויות מכוחה מוקנות אך ורק לחבר המועדון, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד ההצטרפות
למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה.

4.3 ההזדהות כחבר מועדון תעשה באמצעות מספר הטלפון הנייד בלבד, כפי שנמסר על ידי החבר בתהליך ההצטרפות למועדון.

4.4 חישוב ההטבה יערך לכל לקוח בנפרד, ולא ניתן לאחד הטבות שנצברו ע"י לקוחות שונים.

5 .הטבות ומבצעים לחברי המועדון
5.1 חברי המועדון יצברו בכל רכישה %12 מסכום הקנייה לכדי נקודות (כל 1 ₪ צבירה = 1 נקודה).

5.2 נקודות המועדון יצברו בכל רכישה דרך: האתר, האפליקציה ובקופות הסניפים. צבירת הנקודות מותנית בהזדהות הלקוח בעת הרכישה כחבר מועדון, באמצעות מספר
הטלפון הנייד שלו.

5.3 מימוש הנקודות יכול להתבצע בשני אופנים:

א. כהנחה בקנייה הבאה של חבר המועדון.
ב. ברכישת הטבה בחנות ההטבות שבאפליקציית "פרנג'ליקו", בה יוצע מגוון הטבות המשתנה מעת לעת, בהתאם להחלטת הרשת.
לאחר רכישת ההטבה בחנות ההטבות, מימוש ההטבה יוכל להתבצע בכמה אופנים:
רכישה דרך האתר, רכישה דרך האפליקציה או רכישה בסניפים.

5.4 לקוח שבחר לממש את הנקודות כהנחה בקנייה הבאה שלו – אחוזי הצבירה בקנייה זו ייעשו על המחיר נטו (כלומר, מהמחיר שלאחר קיזוז סכום ההטבה).
כמו כן, באפשרותו לממש עד 82 נק' לכל היותר כהנחה ברכישה זו.

5.5 לקוח שבחר לממש נקודות בחנות ההטבות – יוכל לממש עד 82 נקודות לכל היותר בחנות ההטבות, פר יום.

5.6 חברי המועדון יוכלו ליהנות מההטבות וממבצעי המועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין. בעסקאות מן הסוג המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.

5.7 החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים, אלא אם החליטה ופרסמה הנהלת המועדון אחרת.

5.8 חברות במועדון הלקוחות של פרנג'ליקו תקנה את ההטבות הבאות:
5.8.1 הטבת יום נישואין – הינה שובר של 50 ₪ למימוש באחת ממסעדות הרשת, בהזמנה של מינימום 100 ש"ח וניתנת למימוש שבועיים מיום הנישואים אשר הוגדר ע"י הלקוח.
בקניה במקום או באיסוף עצמי | בכל מקרה של משלוח, דמי המשלוח אינם כלולים בעסקה וישולמו בנפרד, לפי דמי המשלוח האזוריים של כל סניף | הטבה למימוש
חד פעמי | ההטבה אינה כוללת עסקיות, מגשים, קומבינציות וארוחות ילדים.

5.8.2 הטבת יום הולדת – הינה 50 ₪ למימוש באחת ממסעדות הרשת, בהזמנה של מינימום 100 ש"ח וניתנת למימוש בחודש יום ההולדת בלבד (חודש לועזי).
בקנייה במקום או באיסוף עצמי | בכל מקרה של משלוח- דמי המשלוח אינם כלולים בעסקה וישולמו בנפרד לפי דמי המשלוח האזוריים של כל סניף | הטבה למימוש חד
פעמי | ההטבה אינה כוללת עסקיות, מגשים, קומבינציות וארוחות ילדים.

5.8.3 לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת ו/או יום הנישואין, בנוסף להנחות שתכנית המועדון מקנה

5.8.4 לא ניתן לממש בעסקה בודדת את הטבת יום הנישואין ואת הטבת יום ההולדת יחד, אלא בעסקאות נפרדות.

6 ביטול החברות במועדון הלקוחות
6.1 כל חבר מועדון יהיה רשאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות שליחת מייל למשרדי הנהלת הרשת. הודעת החבר על הפסקת חברותו במועדון תחשב כהודעת ויתור על זכויותיו והטבותיו שנצברו במועדון הלקוחות

6.2 הנהלת פרנג'ליקו תהא רשאית להפסיק באופן מיידי חברותו של כל חבר במועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים ,שימוש לרעה בחברות במועדון, העברת פרטי החבר למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו ממסעדות הרשת, ובכל מקרה אחר שיראה לנכון להנהלת מועדון הלקוחות.

7 שונות
7.1 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

7.2 נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי הנהלת פרנג'ליקו בכתובת: המלאכה 1 ,אזוה"ת ספיר נתניה, באתר הרשמי של החברה כתובת: https://hasushia.com/he/  ובאפליקציית פרנג'ליקו

7.3 תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך
הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

7.4 ידוע לחבר כי הנהלת הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת הרשת מעת לעת .

7.5 עם ההצטרפות מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. התקנון יפורסם באתר הרשת והעתק ממנו יהיה ניתן לקבל, ללא עלות,
בפניה להנהלת הרשת.

7.6 פרנג'ליקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש
ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת פרנג'ליקו.

7.7 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

7.8 על תקופתו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

7.9 מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

8 .יצירת קשר עם המועדון
בכל פנייה או בקשה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לכתובת:

"פרנג'ליקו"
רח' המלאכה 2 ,נתניה
למשלוח דואר:
ת.ד 7094 חיפה
09-8282222 :טלפון
09-8228118:פקס
באימייל Office@frang.co.il